Suunnittelu ja seuranta

Primavistalla helpotetaan ja vähennetään merkittävästi talousosaston työtaakkaa ja raivataan näin aikaa asioiden analysointiin ja johdon konsultointiin.

+

Helpota talousosaston työtaakkaa Primavistalla

Primavistalla talousjohto pystyy vastaamaan kustannustehokkaasti ja nopeasti yritysjohdon monipuolisen informaation tarpeeseen sekä tiedon analysointi- ja esittämistarpeisiin.

Talousosaston kannalta Primavistan keskeisimpiä hyötyjä on, että sillä voidaan laajalta osin automatisoida nykyinen excelillä ja muilla työläillä välineillä toistuvasti käsityönä tehtävä tietojen keruu-, yhdistely- ja muokkaustyö. Esimerkiksi kuukausiraportointi valmistuu pääkäyttäjän toimesta tunnissa useiden työpäivien tai jopa viikojen ryhmätyön sijaan. Budjettia ja ennusteita laadittaessa Primavista mm. automatisoi lomakkeiden kokoamisen ja tietojen konsolidoinnin. Myös konsernitilinpäätöksen ja välitilinpäätösten laatiminen helpottuu olennaisesti: ohjelmisto sisältää valmiina tietojen laskentasäännöt ja eliminointien kohdistussäännöt sekä myös viralliset tulosteet.

Primavistan avulla:

  • pääkäyttäjät hallitsevat järjestelmän ylläpidon ilman toistuvaa konsulttien apua
  • vähennetään tiedon jalostusprosessin työmäärää ja kustannuksia
  • vähennetään painetta lisäresurssien rekrytointiin
  • taloushallinnon mahdollisuudet vastata johdon tietotarpeisiin tehostuvat ja monipuolistuvat
  • nopeutetaan ja tarkennetaan tietovirtaa läpi organisaation
+

Myynnin tehokas ja tarkka ohjaus Primavistalla

Primavistalla toteutuu periaate: Täsmälleen sitä voidaan seurata mitä suunnitellaan – ja päinvastoin!

Ennusteet

Liukuvien ennusteiden avulla päästään eroon vuosibudjetin rajatusta näköalasta ja saadaan dynaaminen kuva toiminnan kehityssuunnasta. Skenaarioiden avulla voidaan konkretisoida erilaisten kehityskulkujen vaikutuksia. Simulointien avulla voidaan kätevästi arvioida esim. hintojen ja volyymien muutosten vaikutuksia liiketoiminnan tulokseen ja sen kehitykseen. Kiitos, hyppään budjetointiin, ennustamiseen ja skenaarioihin – eli suuntaan tänne!

Seuranta

Seurantaan Primavistalla luodaan yhtenäinen työväline, joka mahdollistaa tehokkaan tilanneanalysoinnin. Niin kotimaiset kuin vientiyksikötkin – etäisyydestä riippumatta – voidaan kytkeä välittömästi mukaan järjestelmään, vaikkapa yksittäisten myyntihenkilöiden ja heidän asiakkaidensa ja tuotteidensa tarkkuudella.

Analysointi

Olennaista hyötyä tuovat yksityiskohtaisen tiedon tarkastelun mahdollistava porautumis­toiminto niin organisaatiorakenteen kuin rivirakenteen mukaisesti, moni­puolinen tiedon analysointi ja tarkastelu eri näkökulmista sekä raporttien helppo muokattavuus. Kätevien raportointi­ominaisuuksien rinnalla Primavistan graafien avulla voidaan hahmottaa niin lyhytaikaisia muutoksia kuin pidemmän aikavälin trendien suuntauksia. Mittariston avulla saadaan suurestakin kustannuspaikka-, asiakas- ja tuotemäärästä nopeasti tilannekuva

+

Dashboardilla timanttista grafiikkaa

Dashboardit voivat sisältää esim. tuloslaskelman, grafiikkaa ja mittareita. Grafiikkaominaisuudet tarjoavat selkeän työvälineen toteumatietojen sekä suunnitelmien visuaaliseen tarkasteluun. Niiden avulla voidaan havainnoida niin pidempiaikaisten trendien suuntauksia kuin lyhytaikaisia muutoksia. Pikagrafiikka-ominaisuudella voidaan kätevästi täydentää raporttien havainnollisuutta.

Mittaristo tarjoaa havainnollisen työvälineen viimeisimpien keskeisten toteumatietojen sekä näiden muutossuuntien nopeaan tarkasteluun. Pääkäyttäjä määrittelee kaikki käytettävät mittarit raja-arvoineen ja esitystapoineen sekä näistä koostettavat mittarikokoelmat ja laajemmat mittareina esitettävät raportit. Mittareille on useita erilaisia esitystyyppejä, mm. nopeusmittari, liikennevalo ja viivagraafi.

+

Budjetointi, ennustaminen ja skenaariot

Budjetointi

Primavista automatisoi sen tietojen keruu-, yhdistely- ja laskentatyön, mikä tehdään kovin yleisesti toistuvana käsityönä Excelillä. Yhdistämällä Primavistan seuranta- ja suunnittelutyökalut saadaan suunnittelusta ja seurannasta yksi yhtenäinen asiakokonaisuus ja sisällöltään & tarkkuudeltaan toistensa peilikuvia, mikä olennaisesti nopeuttaa poikkeamien havaitsemista ja tehostaa liiketoiminnan ohjauksen mahdollisuuksia.

Budjetointi -työkalu sopii erinomaisesti järjestelmän käytön hajautukseen kuhunkin organisaation yksikköön – riippumatta niiden maantieteellisestä sijainnista. Usein tässä yhteydessä tietosisältö ja tietojen tarkkuus ulotetaan kunkin yksikön operatiivisen toiminnan vaatimusten tasolle saakka. Näin suunnittelusta tulee luonteeltaan enemmän toiminnan suunnittelua kuin perinteistä, sisällöltään vain tuloslaskelmakeskeistä budjetointia. Seurauksena ovat tarkemmat tiedot ja tämän vuoksi paremmat mahdollisuudet havaita poikkeamat viiveittä, nopeutunut tietovirta sekä läpinäkyvyys toimintaan ja sen tehokkuuteen.

Näitä ovat mm. aiempien tietojen kopionti budjetin pohjaksi, näiden tietojen muuttaminen ns. massakerroin-toiminnolla, syötetyn vuositason arvon jakaminen kuukausille vaihtoehtoisten jakoperusteiden avulla, %-muutokset ja esim. yhteisten kustannuserien jakaminen halutuille vastuualueille vapaasti määriteltävillä säännöillä eli vyöryttämällä.

Ennustaminen

Budjetin rinnalle tehdään usein ennuste, jossa voidaan yhdistää esim. yhdistää jo toteutuneet luvut ja budjetoidut luvut. Tai ennuste on jatkuvasti päivittyvä, joka elää tilanteen mukaan toisin kuin esim. vuosibudjetti.

 Skenaariot

Ennusteiden kaverina voi olla skenaarioita. Maalataan näillä sitten taivaan rantaa tai piruja seinille, ovat ne hyödyllisiä erilaisten tilanteiden simuloinnissa. Koskipa simulointi esim. uuden tuotteen lanseeraamista, raaka-aineiden tai työn hinnan vaihtelun muutosten vaikutusta tai liiketoiminnan myynnin vaikutusta, uskomme skenaarioiden hyödyllisyyteen. Mikä parasta skenaariot ovat helppoja tehdä ja kaikki pääsevät niihin osallistumaan.

Proseduuri Oy

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa Jeevesistä tai opastusta jo käytössä olevaan Jeevesiisi? Kaipaatko lisätietoa Primavistasta? Lähetä viesti ja otamme sinuun pian yhteyttä – autamme mielellämme.

  (0)10 567 4370

Henkilöstön yhteystiedot